Gegevensbescherming

Ter uitvoering van de algemene verordening inzake gegevensbescherming verstrekken wij informatie over de verwerking van gegevens in het kader van het gebruik van onze website in overeenstemming met artikel 13 en 14 DSGVO (informatieverplichtingen):

1. naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking en de functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf.

Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op de verwerking van gegevens door: Strandhausvermietung Martina en Alexander Sturm, Sehrbruchskamp 50, 44625 Herne. De verantwoordelijke persoon in de zin van de DSGVO is Martina Sturm.

De aanstelling van een functionaris voor gegevensbescherming is niet wettelijk verplicht.

2 Verzameling en opslag van persoonsgegevens en het soort en doel van het gebruik ervan

a) Bij een bezoek aan de website

Wanneer u onze website www.sttrandhausvermietung-sturm.de bezoekt, wordt er automatisch informatie naar onze webserver gestuurd door de browser die op uw eindapparaat wordt gebruikt. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst verzameld en opgeslagen tot de automatische verwijdering:

● IP-adres van de aanvragende computer,

Datum en tijd van toegang,

naam en URL van het geraadpleegde bestand,

website van waaruit de toegang wordt ● gemaakt (verwijzende URL),

browser gebruikt en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider.

De bovengenoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

● Zorgen voor een vlotte aansluiting van de website,

● Zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website,

evaluatie van de systeemveiligheid en -stabiliteit, alsook van de

voor andere administratieve doeleinden.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, blz. 1, onder f), van de DSGVO. Ons rechtmatige belang vloeit voort uit de hierboven genoemde doeleinden voor het verzamelen van gegevens. Wij gebruiken de verzamelde gegevens in geen geval om conclusies te trekken over uw persoon. Daarnaast maken we gebruik van cookies en analyseservices wanneer u onze website bezoekt. Meer gedetailleerde uitleg hierover vindt u in de punten 4 en 5 van deze gegevensbeschermingsverklaring.

b) Bij gebruik van ons contactformulier

In geval van vragen van welke aard dan ook, bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een formulier op de website. Daarbij is het noodzakelijk om een geldig e-mailadres op te geven, zodat we weten van wie het onderzoek afkomstig is en zodat we het kunnen beantwoorden. Verdere informatie kan op vrijwillige basis worden verstrekt. De gegevensverwerking met als doel contact met ons op te nemen wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 lid 1 p. 1 lit. een DSGVO op basis van uw vrijwillig gegeven toestemming. De persoonlijke gegevens die wij voor het gebruik van het contactformulier hebben verzameld, worden na het invullen van uw aanvraag verwijderd.

3. doorgifte van gegevens

Wij geven uw persoonlijke gegevens niet door aan derden voor andere dan de hieronder genoemde doeleinden. Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden indien:

u hebt uw uitdrukkelijke toestemming gegeven om dit te doen in overeenstemming met Art. 6 (1) p. 1 lit. een DSGVO,

De openbaarmaking is noodzakelijk in overeenstemming met Art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen en er is geen reden om aan te nemen dat u een hoger beschermingswaardig belang heeft bij de niet-openbaarmaking van uw gegevens,

in het geval dat er een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat op grond van artikel 6, lid 1, p. 1 lit. c DSGVO, en

Dit is wettelijk toegestaan en noodzakelijk voor de verwerking van contractuele relaties met u volgens art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO.

4 Cookies

We gebruiken cookies op onze website. Dit zijn kleine bestanden die automatisch worden aangemaakt door uw browser en worden opgeslagen op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone of gelijkaardig) wanneer u onze site bezoekt. Cookies veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat, bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

In het cookie wordt informatie opgeslagen die in elk geval ontstaat in verband met het specifieke gebruikte eindapparaat. Dit betekent echter niet dat we rechtstreeks kennis krijgen van uw identiteit. Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. Wij gebruiken zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u afzonderlijke pagina's van onze website al hebt bezocht. Deze worden automatisch verwijderd nadat u onze site heeft verlaten. Daarnaast maken we ook gebruik van tijdelijke cookies om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren, die voor een bepaalde vaste periode op uw eindapparaat worden opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, wordt automatisch herkend dat u al bij ons bent geweest en welke vermeldingen en instellingen u hebt gemaakt, zodat u ze niet opnieuw hoeft in te voeren. Anderzijds gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren (zie punt 5). Deze cookies stellen ons in staat om automatisch te herkennen dat u al op onze website bent geweest wanneer u deze opnieuw bezoekt. Deze cookies worden na een bepaalde periode automatisch verwijderd. De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden om onze legitieme belangen en die van derden te beschermen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, p. 1 lit. f DSGVO. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo instellen dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een melding verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan echter betekenen dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

5. rechten van de betrokkene

Je hebt het recht:

om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in overeenstemming met Art. 15 DSGVO. U kunt met name informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op correctie, uitwissing, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een klachtrecht, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld, alsmede het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de details ervan;

in overeenstemming met Art. 16 DSGVO, om onmiddellijk te verzoeken om correctie of aanvulling van de door ons opgeslagen persoonsgegevens;

op grond van art. 17 DSGVO te verzoeken om verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de naleving van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang;

op grond van art. 18 DSGVO, om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen ervan en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft om te doen gelden, uit te oefenen of zich te verweren tegen wettelijke aanspraken of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21 DSGVO;

in overeenstemming met Art. 20 DSGVO, om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking;

in overeenstemming met Art. 7 (3) DSGVO, om uw toestemming te allen tijde in te trekken zodra deze aan ons is gegeven. Dit heeft tot gevolg dat we de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet meer mogen voortzetten; en

● een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie conform art. 77 DSGVO. In de regel kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gebruikelijke woonplaats of werkplek of met onze maatschappelijke zetel.

6. recht van bezwaar

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van gerechtvaardigde belangen in de zin van artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de DSGVO, heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van artikel 21 van de DSGVO, mits er redenen zijn om dit te doen die voortvloeien uit uw specifieke situatie of het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen bezwaarrecht, dat door ons wordt toegepast zonder dat een bepaalde situatie wordt gespecificeerd. Als u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht of bezwaarschrift, kunt u volstaan met een e-mail aan strandhausvermietung-sturm@t-online.de.

7. gegevensbeveiliging

We gebruiken de wijdverspreide SSL procedure (Secure Socket Layer) in verband met het hoogste niveau van encryptie dat door uw browser wordt ondersteund bij het bezoeken van de website. In de regel is dit een 256-bits encryptie. Als uw browser geen 256-bits codering ondersteunt, gebruiken we in plaats daarvan 128-bits v3-technologie. U kunt zien of een individuele pagina van onze website gecodeerd is door de gesloten sleutel of het slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browser. We gebruiken ook gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

8. actualiteit en wijziging van dit privacybeleid

Deze gegevensbeschermingsverklaring is momenteel geldig en heeft de status van mei 2018. Door de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen daarop of door gewijzigde wettelijke of officiële vereisten kan het nodig zijn om deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen. De actuele gegevensbeschermingsverklaring kunt u te allen tijde raadplegen en afdrukken op de website https://www.strandhausvermietung-sturm/datenschutz...